3 loại keo dán gỗ thuần túy

Keo dán gỗ thuần túy được xác định theo nhiều cách khác nhau như thành phần hóa học, các yêu cầu xử lý… Tuy nhiên trên quan điểm của người sử dụng thì chỉ số bền là quan trọng hơn. Theo đó, các keo dán gỗ được phân loại theo các loại sau: Keo dán dùng trong nhà, keo dán nữa bền, keo dán chịu thời tiết.

Loại 1:

Keo dán trong nhà: Được dùng cho các ứng dụng tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ bình thường trong nhà, độ ẩm tương đối không cao và không thay đổi quá nhiều. Các keo dán động vật, các keo dán lỏng và nhũ tương vinyl thường được dùng cho các ứng dụng này.

Loại 2:

Keo dán nửa bền: Được dùng cho các ứng dụng tiếp xúc với điều kiện khắc nguyệt trong khoảng thời gian ngắn. Vật liệu dán này hỏng dần và cuối cùng mất tác dụng. Keo dán ure và cazein được dùng để gắn gỗ tiếp xúc với các điều kiện môi trường này. Có nhiều kỹ thuật phù hợp để ứng dụng các keo dán ure cho các nền khác nhau.

Loại 3:

Keo dán bền thời tiết: Được dung cho các ứng dụng tiếp xúc với các điều kiện khắc nguyệt trong một thời gian dài. Chúng cũng thích hợp cho các ứng dụng dưới nước. Keo dán này thậm chí bền hơn cả gỗ và chúng dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, lạnh và nóng.

Các phenolic, resorcinol  và melamin được dùng cho các ứng dụng này. Các kỹ thuật xỷ lý là sẵn có để sử dụng các keo dán phonenic, resoricinol, melamin đóng rắn ở nhiệt độ thấp hơn và cao hơn.