Keo dán gỗ thuần túy được xác định theo nhiều cách khác nhau như thành phần hóa học, các yêu cầu xử lý… Tuy nhiên trên quan điểm của người sử dụng thì chỉ số bền là quan trọng hơn. Theo đó, các keo dán gỗ được phân loại theo các loại sau: Keo dán dùng trong nhà, keo dán nữa bền, keo dán chịu thời tiết.

Continue Reading…

(0)